Γενικά χαρακτηριστικά
Οι ασφάλειες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις προσθήκες. Αποτελούν βοηθητικά στοιχεία των μηχανολογικών διατάξεων. Χρησιμοποιούνται με σκοπό να ασφαλίζουν κινούμενα ή σταθερά μέρη μηχανών, τα οποία καταπονούνται από δυναμικά, κρουστικά φορτία, όπως κοχλίες, άξονες κλπ. Με τη σύσφιγξή τους παραμορφώνονται, ανάλογα με το είδος τους, ελαστικά ή πλαστικά με συνέπεια τη μείωση του κινδύνου αποσυναρμολόγησης των συνδεόμενων στοιχείων.

ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαλκός
Κοχλιοσυνδέσεις, άξονες όπου επικρατούν υψηλές τιμές θερμοκρασιών.
Σίδηρος Κοχλιοσυνδέσεις, άξονες όπου επικρατούν μέσες τιμές θερμοκρασιών.
Ανοξείδωτος Χάλυβας Κοχλιοσυνδέσεις, άξονες όπου επικρατούν υψηλές τιμές θερμοκρασιών, καταπονήσεων και ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (DIN, ANSI, JIS κλπ.) ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.