Συνδυασμός αξονικού και πλευρικού ΔΣ (ΑΠΔΣ)
Οι συγκεκριμένοι διαστολικοί σύνδεσμοι, αποτελούμενοι από δύο bellows, απορροφούν αξονικές και πλευρικές μετατοπίσεις. Παραλαμβάνουν σφάλματα κατασκευών και βρίσκουν εφαρμογή σε μετατοπίσεις δεξαμενών λόγω αυξομείωσης του βάρους. Σημαντικό είναι επίσης η τοποθέτηση τους να γίνεται ανάμεσα σε δύο πακτώσεις.
Για να μην παραλαμβάνουν οι (AΠΔΣ) το βάρος των σωληνώσεων πρέπει πριν και μετά από κάθε AΠΔΣ να υπάρχουν κυλήσεις (οδηγοί).

Τύπος UFS
Περιγραφή: Συνδυασμός αξονικών και πλευρικών
ΔΣ ΑΠΔΣ με φλάντζες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το εύρος των διαμέτρων είναι DN40-DN1700.
Tο εύρος των πιέσεων ποικίλει από 2-40bar.
Η πλευρική και η αξονική μετατόπιση ποικίλουν ανάλογα με τις
τιμές της ονομαστικής διαμέτρου και της πίεσης λειτουργίας.
Τύπος UW
Περιγραφή:
Συνδυασμός αξονικών και πλευρικών ΔΣ ΑΠΔΣ με κολλητά άκρα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον τύπο UFS.