Γενικά χαρακτηριστικά
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ο διαχωρισμός μίας ουσίας από ανεπιθύμητες προσμίξεις χρησιμοποιούνται φίλτρα. Βρίσκουν κύρια εφαρμογή στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, σε συστήματα υγειονομικών εγκαταστάσεων, σε συστήματα ψύξης - κλιματισμού κλπ. Λόγω της πληθώρας των εφαρμογών τους υπάρχει ποικιλομορφία τόσο στις διαστάσεις όσο και στα υλικά τους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η κατασκευή των φίλτρων πραγματοποιείται με βάση τα μηχανολογικά σχέδια ή τα δείγματα τα οποία προσκομίζονται από τους πελάτες. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται καθορίζονται από την εκάστοτε εφαρμογή. Ο ανοξείδωτος χάλυβας ενδείκνυται σε συνθήκες ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος, υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών, ενώ αντίθετα ο απλός χάλυβας σε πιο ήπιες συνθήκες. Σε συστήματα όπου βασικό κριτήριο είναι η αποφυγή ανάφλεξης χρησιμοποιούνται ο χαλκός και ο ορείχαλκος.