Γενικά χαρακτηριστικά
Η παραγωγή μεταλλικών κατασκευών και ειδικότερα οχετών εξαγωγής αποτελεί μία από τις δραστηριότητες της εταιρίας μας.
Η πολυετής πείρα μας και η τεχνική μας κατάρτιση εξασφαλίζει την επίλυση σύνθετων τεχνικών προβλημάτων. Η ταχύτητα της παροχής των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής καθιστούν την "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." ως μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο.

Η κατασκευή πραγματοποιείται με βάση τα μηχανολογικά σχέδια ή τα δείγματα που προσκομίζονται από τους πελάτες. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται καθορίζονται από την εκάστοτε εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα μεταλλικών κατασκευών:

Υδρόψυκτοι οχετοί εξαγωγής
Δεξαμενές
Μεταλλικές κατασκευές πειραματικών μετρήσεων
Φτερωτές διαφόρων τύπων