Γενικά χαρακτηριστικά
Οι πλωτήρες χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της στάθμης ενός υγρού στο επιθυμητό επίπεδο. Βρίσκουν εφαρμογή σε δεξαμενές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων, πλοίων, σε υδραυλικά συστήματα, σε συστήματα εξαερισμού κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η κατασκευή των πλωτήρων πραγματοποιείται με βάση τα μηχανολογικά σχέδια ή τα δείγματα που προσκομίζονται από τους πελάτες. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες τους σφαιρικούς, τους κυλινδρικούς και τους επίπεδους και σε υποκατηγορίες αυτών. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται καθορίζονται από την εκάστοτε εφαρμογή. Ο ανοξείδωτος χάλυβας ενδείκνυται σε συνθήκες ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος. Σε συστήματα όπου βασικό κριτήριο είναι η αποφυγή ανάφλεξης χρησιμοποιούνται ο χαλκός και ο ορείχαλκος.